(From left to right): Peng Shi, Qiyu Zhu, Gordon Cormack, Andy Kong, Graeme Kemkes, Richard Peng (with mascot), Ian Munro, Troy Vasiga