(From left to right): Gordon Cormack (with mascot), Richard Peng, Simon Parent, IOI Guide, Aidin Kashigar, Qiyu Zhu, Graeme Kemkes, Ian Munro